OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky se použijí pro poskytování digitálního obsahu online produktů (online kurzů, e-booků a jiných), k jejichž objednání dochází přes webové rozhraní https://montessorikurz.cz.  

 

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH TERMÍNŮ

Tyto termíny, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

POSKYTOVATEL 

Mgr. Lucie Brixí Tamášová

Zapsaná v živnostenském rejstříku (příslušným je Městský úřad Říčany)

IČO: 87820846

Sídlo: Vačkářova 278, 251 01 Dobřejovice  

Telefonní číslo: +420 605 246 227

E-mail: info@montessorikurz.cz 

UŽIVATEL
Uživatel digitálního obsahu Produktu, který s Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu Smlouvu.

SPOTŘEBITEL
Uživatel, který je fyzickou osobou a při uzavírání Smlouvy s Poskytovatelem jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud Uživatel v objednávkovém formuláři uvede své IČO, má se za to, že Smlouvu neuzavírá jako Spotřebitel.  

SMLOUVA
Smlouva o poskytování digitálního obsahu, která je uzavírána mezi Poskytovatelem a Uživatelem přes Webové rozhraní. Obsahem Smlouvy je zpřístupnění Produktu k užívání pro vlastní potřebu Uživatele za stanovenou Cenu. Smlouvu tvoří Objednávka, potvrzení Objednávky a tyto obchodní podmínky. Je uzavírána v českém jazyce, archivována v elektronické podobě a není přístupná.  

PRODUKT
Online kurz, e-book nebo jiný produkt s digitálním obsahem, který je předmětem Smlouvy. 

OBJEDNÁVKA
Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje návrh Uživatele na uzavření Smlouvy. 

CENA
Konečná cena (včetně všech případných daní, poplatků a nákladů) za Produkt uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých nebo v eurech.   

WEBOVÉ ROZHRANÍ nebo WEB
Webové rozhraní umístěné na webových stránkách dostupných na internetové adrese https://montessorikurz.cz. 

OBČANSKÝ ZÁKONÍK
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Všechny Produkty slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Uživatel bere na vědomí, že informace, které zprostředkovávají lektoři online kurzů, jsou pouze návody a doporučení. Poskytovatel ani lektoři nejsou jakkoli odpovědni za úspěch či neúspěch Uživatele při jejich aplikaci v praxi, ani za jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu. Po celou dobu trvání online kurzu je Uživatel plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování.  Úspěch je vždy odvislý od řady dalších faktorů, které Poskytovatel ani lektoři nemohou ovlivnit (např. dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti apod.). Produkty nenahrazují pedagogickou, psychologickou, ani zdravotní péči. 

INFORMACE NA WEBU

 1. Jakékoli hodnocení Produktů nebo Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, která je (bývalým) zákazníkem Poskytovatele nebo jemu spřízněné osoby. Poskytovatel má o svých zákaznících přehled, a v případě pochybností nahlédne do své evidence, zda daná osoba, která recenzi poskytla, byla nebo je jeho zákazníkem či zákazníkem jemu spřízněné osoby. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, ale Poskytovatel vybírá ty, které zveřejní. Recenze na platformách třetích stran (např. www.google.com a jiné) Poskytovatel neověřuje.  
 2. U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, příp. kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se tak nepoužije.
   

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Uživatel objednává Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu a jeho celkovou Cenu.  
 2. Před odesláním objednávkového formuláře může Uživatel zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Poskytovatel se spoléhá na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím příslušného tlačítka v objednávkovém formuláři je vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím Uživatel učinil závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.  
 3. Přijetí Objednávky Poskytovatel Uživateli potvrdí zasláním e-mailu na jeho elektronickou adresu uvedenou v Objednávce. Součástí tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Objednávky a tyto obchodní podmínky. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. Smlouvu lze uzavřít i za individuálně sjednaných podmínek.
 4. Náklady, které Uživateli vzniknou v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) nese Uživatel a tyto náklady se neliší od běžné sazby. Učiněním Objednávky Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku. 

CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY

CENA PRODUKTŮ

 1. Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů, případně způsob jejich určení. Ceny Produktů může Poskytovatel měnit s tím, že pro Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu. Aktuální cena Produktu uvedená na Webu může být Uživateli navýšena pouze v případě platby Ceny formou splátek (viz níže). Případné slevy z ceny Produktů nelze vzájemně kombinovat. Vzhledem k charakteru Produktů nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich zpřístupněním. Konečná Cena (včetně všech případných daní, poplatků a nákladů) je uvedena v souhrnu objednávky. 
 2. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, není Poskytovatel povinen Uživateli za takovou zjevně chybnou cenu Produkt zpřístupnit a má v takovém případě právo odstoupit od Smlouvy. 
   
 3. Ke zpřístupnění Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. 

ZPŮSOB PLATBY

 1. Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
  bankovním převodem na účet,
  online platební kartou.
 2. V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) obdrží Uživatel platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky.
 3. Platební metoda uvedená pod písmenem b) (online platební karta) je napojena na platební bránu společnosti Stripe, Inc. (https://stripe.com). Tato společnost poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet. Veškeré údaje v průběhu platby jsou zadávány pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu výše uvedené společnosti a ze strany této společnosti nejsou Poskytovateli předávány. Případný dotaz k této platební metodě může Uživatel směřovat přímo na uvedenou společnost.
 4. Na Webu mohou být uvedeny nebo mezi Poskytovatelem a Uživatelem výslovně dohodnuty případné jiné způsoby platby.  

SPLATNOST CENY

 1. V případě bankovního převodu na účet je Cena splatná v termínu uvedeném v pokynech k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele. 
 2. V případě platby prostřednictvím platební brány je Cena splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy. 
 3. Po přijetí platby Poskytovatel vystaví a na e-mail Uživatele zašle příslušnou fakturu. Vyslovením souhlasu s těmito obchodními podmínkami Uživatel souhlasí také s vystavením a zasláním faktury v elektronické podobě.  

PLATBA VE SPLÁTKÁCH

 1. Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu uvedena, může Uživatel zvolit platbu Ceny formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu uvedené na Webu. Celková konečná Cena bude uvedena v souhrnu objednávky před jejím odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou Uživatel zavazuje zaplatit všechny splátky. 
 2. V případě prodlení s úhradou splátky je Poskytovatel oprávněn Uživateli Produkt znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena povinnost Uživatele zaplatit všechny splátky. Rovněž je Poskytovatel v takovém případě oprávněn Uživateli písemným oznámením celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou. Poskytovatel je v takovém případě rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy nevzniká Poskytovateli povinnost vrátit Uživateli splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené.   

DODÁNÍ PRODUKTŮ

ZPŮSOB DODÁNÍ

 • Digitální obsah online kurzu bude Uživateli dodán – zpřístupněn tím, že na jeho elektronickou adresu uvedenou v Objednávce budou zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu do členské sekce na Webu. 
 • Digitální obsah e-booku bude Uživateli ve formátu pdf, docx nebo obdobném zpřístupněn zasláním na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít. 
 • Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu, bude Uživateli digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.  

ČAS DODÁNÍ

 • Čas dodání Produktu závisí na zvoleném způsobu platby. V případě platby Ceny bankovním převodem na účet bude Produkt dodán do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na bankovní účet Poskytovatele. V případě platby prostřednictvím platební brány bude Uživateli Produkt dodán obratem po provedení platby.
 • Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den zpřístupnění. V taktovém případě bude Uživateli Produkt dodán v takto předem oznámený den.   
 • Na Webu může být u Produktu uvedeno, že bude Uživateli zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě první část (modul) bude Uživateli zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI 

 • Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu bude mít Uživatel k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě bude Uživateli digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.
 • Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, má Uživatel digitální obsah přístupný navždy.     

FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

 • Digitální obsah Produktů vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Uživatel k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí). 
 • Za propojení digitálního obsahu Produktu s digitálním prostředím Uživatele nese odpovědnost Uživatel.

KONZULTACE

 • Produkty mohou být na Webu nabízeny v různých variantách („balíčcích“), přičemž jako součást určité varianty může být uvedena osobní konzultace. V takovém případě konzultace může být poskytnuta třetí kvalifikovanou osobou odlišnou od Poskytovatele, kterou Poskytovatel k tomu zmocnil. Konzultace se bude konat online a v termínu, na kterém se Uživatelem s Poskytovatelem, případně jím zmocněnou osobou, dohodne.

AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

 • Produkty jsou autorským dílem. Poskytovatel Produkt zpřístupňuje Uživateli pro jeho vlastní potřebu. Produkt (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, není možné bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám (vyjma zaměstnanců Uživatele nebo osob, které s Uživatelem spolupracují a které daný Produkt užijí pouze v jeho prospěch). 
 • Uživatel má povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu, jakož i ohledně jiných údajů nezbytných k přístupu k digitálnímu obsahu Produktů. Uživatel je povinen zajistit, aby tuto mlčenlivost zachovávaly rovněž osoby uvedené v předchozím odstavci. 
 • V případě, že Uživatel nebo některá z osob uvedených v odstavci 1 autorská práva nebo povinnost mlčenlivosti poruší, je Poskytovatel oprávněn Uživateli znepřístupnit digitální obsah Produktu a/nebo požadovat náhradu škody, která mu v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.    

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Nejedná-li se o případ uvedený v následujícím odstavci, má Uživatel, který je Spotřebitelem, dle § 1829 Občanského zákoníku právo od Smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy.
 • Právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce Spotřebitel však v souladu s § 1837 Občanského zákoníku nemá v případě, že s jeho souhlasem bylo s plněním započato před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy (tedy v případě, že se souhlasem Spotřebitele byl Produkt, příp. jeho část, dodán před uplynutím této 14denní lhůty).
 • Lhůta k odstoupení od Smlouvy je zachována, pokud Spotřebitel oznámení o odstoupení odešle Poskytovateli nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení může Spotřebitel využít formulář uvedený pod těmito obchodními podmínkami. Odstoupit od Smlouvy může Spotřebitel zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z kontaktních adres Poskytovatele uvedených výše, případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které Spotřebitel vůči Poskytovateli učiní.   
 • Obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy potvrdí Poskytovatel Spotřebiteli jeho přijetí. Cena bude Spotřebiteli vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem může být Cena vrácena jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Náklady související s odstoupením od Smlouvy nese ze zákona Spotřebitel.
 • Je-li tak na Webu u Produktu uvedeno, poskytuje Poskytovatel Uživateli tzv. garanci vrácení peněz, kdy v termínu uvedeném na Webu může Uživatel Poskytovatele kontaktovat a požádat o vrácení celé zaplacené Ceny.    
   
 • Uživatel i Poskytovatel můžou od Smlouvy odstoupit dále v případech stanovených zákonem nebo Smlouvou, zejm. v případě podstatného porušení povinností druhé smluvní strany. Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit například v případě neoprávněných zásahů do Webového rozhraní, porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti. V případě odstoupení od Smlouvy je Poskytovatel oprávněn požadovat náhradu škody, pokud mu z porušení povinností Uživatele vznikla. Rovněž je Poskytovatel oprávněn digitální obsah Produktu Uživateli okamžitě znepřístupnit. 
 • Pokud by ze strany Uživatele nedošlo k úhradě Ceny (při platbě na splátky k úhradě první splátky) ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.
 • Je-li Uživateli společně s Produktem poskytnut dárek – bonus, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho je Poskytovatel oprávněn Uživateli okamžitě zrušit přístup k bonusu, případně má Uživatel povinnost Poskytovateli bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zaslat nebo předat. Uvedené platí v případě, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak (např. že dárek Uživateli zůstane i v případě zrušení Smlouvy). Veškeré bonusy jsou dodány spolu s dodáním Produktu, není-li uvedeno jinak. 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

 • Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména § 1914 až 1925 a § 2389a až 2389s Občanského zákoníku. 
 • Práva z vadného plnění (reklamaci) může Uživatel u Poskytovatele uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto obchodních podmínkách.
 • Po dodání Produktu je Uživateli doporučeno, aby si co nejdříve zkontroloval funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistí-li nedostatky nebo vady, aby kontaktoval Poskytovatele za účelem provedení nápravy. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění. 
 • Poskytovatel odpovídá Uživateli, že Produkt při převzetí nemá vady a že je bez vad také po celou dobu trvání Smlouvy. V případě digitálního obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu odpovídá Poskytovatel za vady, které měl digitální obsah při zpřístupnění. Projeví-li se vada Produktu v průběhu 1 roku od zpřístupnění, má se za to, že byl Produktu vadný již při zpřístupnění. Tato doba neběží po dobu, po kterou Uživatel nemůže Produkt užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
   

Je-li Uživatel Spotřebitelem, Poskytovatel mu zejména odpovídá, že Produkt:

 • odpovídá ujednanému popisu, rozsahu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
  je vhodný k účelu, pro který ho Uživatel požaduje a s nímž Poskytovatel souhlasil; a
  je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci či s uživatelskou podporou.

Je-li Uživatel Spotřebitelem, Poskytovatel mu dále odpovídá, že vedle ujednaných vlastností Produkt:

 • je vhodný k účelu, k němuž se Produkt tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem; 
  rozsahem, množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi či výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Produktů téhož druhu, které může Uživatel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Poskytovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
  je poskytován s příslušenstvím a s pokyny k použití, které může Uživatel rozumně očekávat; a
  odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které Poskytovatel zpřístupnil před uzavřením Smlouvy.

Předchozí odstavec se nepoužije v případě, že Poskytovatel Uživatele před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Produktu liší a Uživatel s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

Poskytovatel není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 6 písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o uzavření Smlouvy nemohlo mít vliv.

Uživatel, který je Spotřebitelem, může vytknout vadu, která se projeví nebo vyskytne za trvání Smlouvy. V případě digitálního obsahu Produktu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu může Spotřebitel vytknout vadu, která se projeví v době 2 let od zpřístupnění. Uživatel, který není Spotřebitelem, může vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději do 1 měsíce od dodání Produktu. 

Má-li Produkt vadu, může Uživatel požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné.

Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Uživateli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Produktu a účel, pro který ho Uživatel požadoval.  

Uživatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud

Poskytovatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil či je zjevné, že ji neodstraní v souladu s předchozím odstavcem;
se vada projeví opakovaně; nebo
je vada podstatným porušením Smlouvy.

Uživatel nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada Produktu nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

Uživatel, který je Spotřebitelem, může odstoupit od Smlouvy také tehdy, pokud by Poskytovatel byl v prodlení s dodáním Produktu a svou povinnost by nesplnil ani bez zbytečného odkladu poté, co byl Uživatelem vyzván k plnění, nebo v dodatečné výslovně dohodnuté lhůtě. Bez dodatečné lhůty může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit jen tehdy, odmítl-li Poskytovatel Produkt poskytnout nebo je zjevné, že Produkt neposkytne, anebo vyplývá-li ze vzájemného ujednání nebo z okolností při uzavření Smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Cena bude Uživateli vrácena bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy. 

Práva z vadného plnění Uživateli nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením digitálního obsahu Produktu. Poskytovatel neodpovídá ani za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí. Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, má Uživatel zákonnou povinnost poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Uživatele co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti má Uživatel práva z vadného plnění jen tehdy, pokud vadu Produktu prokáže.

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 • Má-li Uživatel k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či činnosti Poskytovatele nějakou stížnost, může Poskytovatele kontaktovat na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto obchodních podmínkách.
 • Dozor nad dodržováním povinností Poskytovatele vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů); i na tyto orgány se lze s případnou stížností obrátit. 
 • Případný spor mezi Poskytovatelem a Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud je Uživatel Spotřebitelem a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi ním a Poskytovatelem spor, má Uživatel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČO: 00020869. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Uživatel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 • Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele, které ze Smlouvy vyplývají. 
 • Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Tím nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
 • Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu, který je zveřejněn na Webu. 
 • V případě vyšší moci nenese Poskytovatel odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s případem vyšší moci, a trvá-li stav vyšší moci déle než 10 dnů, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 
   

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. 

Tyto obchodní podmínky je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit, přičemž pro Uživatele platí text obchodních podmínek účinný k datu Objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 20. 11. 2023.

 

 

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

UZAVŘENÉ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM NEBO MIMO OBCHODNÍ PROSTORY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Odstoupení od smlouvy

 

Adresát: Mgr. Lucie Brixí Tamášová

Vačkářova 278, 251 01 Dobřejovice  

E-mail: info@montessorikurz.cz

 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o koupi tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

Datum objednání(*) datum obdržení(*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz: 

 

Datum:

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů: 

(pouze pokud je tento formulář zasílán na listině)

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte