Jak uplatnit v praxi výuku zdvořilostního chování podle Montessori?

Lekce zdvořilostního chování v Montessori jsou navrženy jako co možná nejlepší nástroj, který je dětem v tomto úkolu hodnotným pomocníkem. Vysvětlováním a názorným ukazováním předáváme dětem návod, jak se chovat, komunikovat a jednat s ostatními co nejharmoničtějším způsobem, a pomáháme jim tyto dovednosti procvičovat a osvojovat si je. Postupně, počínaje těmi nejjednoduššími kroky (jako je například omluva nebo podání ruky), si děti utvářejí „slovníček“ jednání, který jim umožňuje jednat přiměřeně a sebejistě v určitém sociálním kontextu. A jak je zdvořilému chování učíme v konkrétních věkových skupinách? 

0-3 ROKY: DŮLEŽITÉ JE DÍTĚ AKTIVNĚ ZAPOJIT

V raném dětství je formálních lekcí nebo prezentací zdvořilostního chování jen málo. Podstata celého učebního plánu spočívá v tom, jak se za prvé chováme my k dětem a za druhé my dospělí k sobě navzájem v jejich přítomnosti. Učí se totiž zejména naším příkladem.

S malými dětmi bychom si měli povídat napřímo. Za prvé je vhodné si k nim při rozhovoru dřepnout, aby nám viděly do tváře. Za druhé bychom měli respektovat jejich tělesnou autonomii: není například vhodné požadovat, aby nám malé dítě podalo ruku, dalo pusu, objalo příbuzného a podobně. U starších batolat přichází na řadu první lekce. Začínáme používat zdvořilostní fráze a pozdravy, zakrývání úst při kýchnutí nebo zaklepání na dveře.

Tipy:

 • Společný čas strávený při jídle, na oslavách a dalších společenských událostech si stanovte jako prioritu.
 • Používejte před dítětem důsledně pozdravy a zdvořilostní fráze („prosím“, „děkuji“, „promiň“).
 • Procvičujte společně vyjadřování pocitů, přání, potřeb a preferencí („Rád(a) bych, chtěl(a) bych …“).

3-6 LET: KDYŽ SE RODÍ PŘÁTELSTVÍ

V předškolním věku se schopnosti v oblasti zdvořilostního chování dostávají do popředí zájmů dítěte. Děti se v tomto věku prudce sociálně rozvíjejí a dramaticky se u nich zvyšuje zájem o ostatní, zejména o osobní přátelství a začlenění do skupiny. Potřebují se proto hlavně naučit řešit konflikty a chovat se správně k ostatním. Praktické lekce, které s dětmi procvičujeme, zahrnují žádost o pomoc, řešení neshod, střídání se při hře, nebo spravedlivé dělení.

Tipy:

 • Procvičujte řešení konfliktů se sourozenci a kamarády, nejprve za účasti dospělého, následně bez ní.
 • Vysvětlujte a vyžadujte po dítěti vhodné chování v různých situacích (pozdravení hostů, představení se, chování v restauraci, divadle nebo ve sportovním zařízení).
 • Ukažte si, jak druhému nabídnout pomoc, či o ni sám požádat.
 • Nechte dítě aktivně se účastnit kulturních událostí.

6-12 LET: CO ZNAMENÁ BÝT SOUČÁSTÍ KOMUNITY

Během školních let si děti začínají uvědomovat sociální skupinu, spravedlnost a férovost. Výuka zdvořilosti a slušnosti zahrnuje „třídní schůzky“, na kterých spolu děti diskutují a nastavují pravidla třídy a mají příležitost zkoumat a zkoušet různé formy společenského řádu. Zároveň je to také věk, ve kterém je pro děti vrcholem zábavy šaškování a humor spojený s tělesnými funkcemi, takže je třeba dětem v rámci zdvořilostního chování ukázat a následně vyžadovat zásady slušnosti týkající se říhání, větrů a podobně.

Tipy: 

 • Nechávejte děti vyřizovat drobné pochůzky a komunikovat s lidmi v různých funkcích (v obchodě, na poště, v bance).
 • Podpořte děti v tom, aby si samy vyřídily telefonát, nebo se s vaší pomocí objednaly k lékaři apod.
 • Společně si trénujte psaní přání a dopisů rodině a přátelům.

12-18: VSTUP DO SVĚTA 

Dospívající si postupně rozšiřují své vnímání světa, od školy přes místní komunitu až po širší společnost. Učební plán „Praktického života“ v tomto věku nabírá formu „skutečných“ aktivit, jako je například drobné podnikání, shromažďování prostředků pro charitu nebo dobrovolnické práce. Proto musí být doplněn o výuku zdvořilostního chování v nových oblastech: například péče o zákazníky, komunikace s úřady nebo obhajoba názoru z určitého důvodu. V kontextu tradičního vzdělávání by se tato cvičení a lekce mohly zdát příliš „ze života“, ale právě to je základ výuky praktického života v Montessori: vždy poskytuje dítěti nebo mladému člověku kontakt s realitou a zajišťuje skutečné uplatnění, v maximální možné míře odpovídající danému věku a vývojovému stupni.

Tipy:

 • Podporujte mladistvé, aby se aktivně účastnili komunitního i místního politického života – aby komunikovali s obecními úřady a řešili na místní úrovni záležitosti, které se jich přímo týkají.
 • Vyhledávejte příležitosti pro dobrovolnickou činnost (například místní charity, útulky pro opuštěná zvířata nebo pomoc sousedům).

 

Autor: Michaela Tučková, učitelka třídy batolat v IMSP

Zdroj: The International Montessori School of Prague

www.montessori.cz

 

 

 

Zkusili jste už náš online Montessori kurz?

Seznámíme vás s Montessori pomocí našeho unikátního video kurzu. Provedeme vás hlavními oblastmi Montessori vzdělávání a naučíme vás, jak pracovat s Montessori pomůckami s dětmi ve věku 3-6 let, ať už doma nebo ve školce.

Komentáře